Auto Akademia. Wyższa Szkoła Jazdy w Łodzi. Współ­pra­cu­jemy z naj­lep­szymi! Auto Aka­de­mia nawią­zuje współ­prace z instruk­to­rami, sta­ran­nie wybra­nymi pod­czas procesu rekru­ta­cji.

lodz.nauka-prawo-jazdy.pl
LOSOWO WYBRANE
::.. Auto Akademia
 Auto Akademia
ul. Andrzeja Struga 7
90-420 Łódź
tel. 42 23 663 66
Auto Akademia

GG: 40393225Auto Aka­de­mia — Wyż­sza Szkoła Jazdy

Ofe­ru­jemy kursy prawa jazdy kate­go­rii B pro­wa­dzone na naj­wyż­szym pozio­mie, w kul­tu­ral­nej i przy­ja­znej atmos­fe­rze. Rze­telną wie­dzę mery­to­ryczną i prak­tyczną prze­ka­zują pro­fe­sjo­nalni wykła­dowcy i instruk­to­rzy z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem, uwzględ­nia­jąc wszel­kie indy­wi­du­alne potrzeby kur­santa. Zaję­cia teo­re­tyczne odby­wają się w naj­no­wo­cze­śniej­szych salach wykła­do­wych, a zaję­cia prak­tyczne w dowol­nie wybra­nym przez kur­santa miej­scu oraz terminie.

Ser­decz­nie zapraszamy!

  << Adler   Auto KOWALSKI Szkoła >>
 
Nauka Jazdy Auto Akademia Łódź. Pro­po­nu­jemy Pań­stwu w pełni pro­fe­sjo­nalną i wykwa­li­fi­ko­waną kadrę.
© Copyrightlodz.nauka-prawo-jazdy.pl